കുറിച്ചു വെച്ചോ…. ഈ ബ്രസീലുകാരൻ പയ്യൻ ഇതിഹാസങ്ങളുടെ നിരയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്! | Football News

Vinicius Jr
Real Madrid
റയലിനായി 20 വയസ്സിനുള്ളിൽ കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ കളിച്ച ലിസ്റ്റിൽ വിനീഷ്യസ്!

Follow Us :

Website –

Twitter –

Facebook –

Instagram –

Telegram –

#RafTalks
#RafTalksMalayalam

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *